Správa nemovitostí

A) Nebytových domů
B) Bytových domů s nájemci bytů
C) Společenství vlastníků bytů -na základě mandátních smluv

Předmětem mandátních smluv – je úplatné zajišťování správy domu a výkonu práv a povinností přenesených na správce domu za účelem zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domů. Tato činnost v sobě zahrnuje i právní úkony v jednáních u příslušných orgánů.

1. V OBLASTI PROVOZNÍ

a) zabezpečuje plnění spojená s bydlením, dodávku-tepla,teplé vody, studené vody, elektrické energie do společných částí domu, provádění deratizace, pojištění domu
b) zprostředkovává provedení pravidelných revizí a následných oprav
c) zprostředkovává provedení kontrol a prohlídek
d) zprostředkovává odečítací služby na zajištění podkladů pro vyúčtování
e) zprostředkovává stavební dozor při generálních opravách a rekonstrukcích, zajišťuje výběr zhotovitelů prací
f) jedenkrát ročně provede bezplatně vizuální technickou prohlídku domu
g) zastupuje vlastníky ve všech řízeních týkajících se domu
h) vyřizuje reklamace na provedené práce a dodávky

2. V OBLASTI ÚDRŽBY

a) zajišťuje opravy a údržbu společných částí domu a pozemku, havarijní opravy
b) informuje správce inženýrských sítí o vzniklé poruše či havárii

3. V OBLASTI EKONOMICKÉ

a) provádí vyúčtování nákladů na plnění, poskytovaná s bydlením
b) provádí předpis v členění – fond oprav, správa, zálohy na služby
c) provádí evidenci plateb na jednotlivé jednotky
d) provádí vedení a archivace pasportu domů a bytů

4. V OBLASTI PRÁVNÍ

a) zprostředkovává vymáhání pohledávky za služby
b) zasílá upomínky o nezaplacení
c) zabezpečuje další služby, na kterých se smluvní strany dohodnou
d) svolává shromáždění vlastníků
e) předkládá jednou ročně zprávu o činnosti včetně výsledků finančního hospodaření, přehled o stavu společných částí domu a o ostatních závažných skutečnostech spojených se zajišťováním správy domu
f) vede a archivuje veškerou související dokumentaci včetně technické dokumentace k domu

kontaktní osoba Ing.Brodil tel. 608 056 581